CENNIK

  • Dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie – 1400 zł
  • Od ceny 1400 zł odejmujemy kwotę  dotacji z UMK (około 370 zł) oraz kwotę „żłobkowego” 400zł
  • Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 30 zł
  • Wyżywienie płatne dodatkowo

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci na pełen wymiar godzin.

ADRES

os. II Pułku Lotniczego 44

Kraków

TELEFON

+48 668 437 820

FORMY WSPARCIA

Program Maluch Plus
Urząd Miasta Krakowa Logo

Nasze żłobki korzystają z następujących form wsparcia pozwalających obniżyć kwotę czesnego: dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (tzw. żłobkowe 400 zł).

W roku 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.