CENNIK

  • Dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie – 1800 zł
  • Od ceny 1800 zł odejmujemy kwotę  dotacji z UMK (około 735 zł) oraz kwotę „żłobkowego” 400zł
  • Każda godzina pobytu dziecka – 30 zł (w przypadku przebywania karnetowego)
  • Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 50 zł
  • Wyżywienie płatne dodatkowo

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci na pełen wymiar godzin.

ADRES

os. II Pułku Lotniczego 44

Kraków

TELEFON

+48 668 437 820

FORMY WSPARCIA

Program Maluch Plus
Urząd Miasta Krakowa Logo

Nasze żłobki korzystają z następujących form wsparcia pozwalających obniżyć kwotę czesnego: dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (tzw. żłobkowe 400 zł).

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 97 97 pokój nr 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl