CENNIK

Podstawowa cena od której odejmowane są dotacje przyznane dla żłobka: dotacja z UMK (około 370zł) oraz dotacja z programu MALUCH 2021 (kwota 100 zł)

  • dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie – 1090zł
  • każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 30 zł

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci na pełen wymiar godzin.

ADRES

os. Na Lotnisku 10

Kraków

TELEFON

+48 515 504 107

PROJEKT UE

Centrum Twórczej Edukacji Marta Młynarczyk, Renata Hajduga Małysa s.c. realizuje projekt pt. „Utworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku Pierwsze Kroczki w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0065/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 29 osób (28K i 1M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 13.05.2019r. – 29.02.2020r.

Wartość Projektu: 405 571,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 735,40 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

FORMY WSPARCIA

Program Maluch Plus
Urząd Miasta Krakowa Logo

Nasze żłobki korzystają z następujących form wsparcia pozwalające obniżyć kwotę czesnego: resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: MALUCH +2021 oraz dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa

W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.