CENNIK

  • Dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie – 1700 zł
  • Od ceny 1700 zł odejmujemy kwotę dotacji z UMK (około 735 zł) oraz kwotę „żłobkowego” 400zł
  • Każda godzina pobytu dziecka – 30 zł (w przypadku przebywania karnetowego)
  • Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 30 zł
  • Wyżywienie płatne dodatkowo

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami.

Przy rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci na pełen wymiar godzin.

ADRES

os. Na Lotnisku 10

Kraków

TELEFON

+48 515 504 107

PROJEKT UE

Centrum Twórczej Edukacji Marta Młynarczyk, Renata Hajduga Małysa s.c. realizuje projekt pt. „Utworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku Pierwsze Kroczki w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0065/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 29 osób (28K i 1M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 13.05.2019r. – 29.02.2020r.

Wartość Projektu: 405 571,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 735,40 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

FORMY WSPARCIA

Program Maluch Plus
Urząd Miasta Krakowa Logo

Nasze żłobki korzystają z następujących form wsparcia pozwalających obniżyć kwotę czesnego: dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (tzw. żłobkowe 400 zł).

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 97 97 pokój nr 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl