Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz Państwa dziecka, które zostało nam powierzone na podstawie umowy przyjęcia dziecka do żłobka oraz innych dokumentów związanych z rekrutacją oraz uczęszczaniem dziecka do żłobka

Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Twórczej Edukacji Marta Młynarczyk, Renata Hajduga – Małysa s.c.

II. Cele i podstawy przetwarzania

– w celu zawarcia umowy przyjęcia dziecka do żłobka – w celu prawidłowego wykonywania czynności opieki nad dzieckiem – celem informowania Rodziców o działalności opiekuńczej i wychowawczej żłobka, po przez prezentowanie zdjęć z zajęć prowadzonych w żłobku oraz promocji żłobka poprzez portal społeczności owy: Facebook

Kategorie Państwa oraz Państwa dziecka danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa oraz Państwa dziecka danych:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, imiona rodziców, pesel, nr dowodu osobistego, informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiające sprawowanie nad nim właściwej opieki, miejsce pracy rodziców, adres mailowy oraz wizerunek dziecka ( tylko w przypadku zgody zawartej w umowie o przyjęciu do żłobka, par 7 niniejszej umowy )

III. Odbiorcy danych

Państwa oraz Państwa dziecka dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, biuru rachunkowo księgowemu, organom administracji na podstawie obowiązujących przepisów

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa oraz Państwa dziecka danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Państwa oraz Państwa dziecka dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Państwa oraz Państwa dziecka dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

Państwa prawa:

Państwa oraz Państwa dziecku przysługują:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo żądać , abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa oraz Państwa dziecka temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustaleni, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa oraz Państwa dziecka danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa oraz Państwa dziecka dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa oraz Państwa dziecka danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych. Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa oraz Państwa dziecka dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

VI. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy przyjęcia dziecka do żłobka

Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić zawarcia umowy lub odmówić naszego świadczenia.

VII. W związku z przetwarzaniem danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będziemy dokonywać czynności związanych z profilowaniem.